fbpx

Privacy Policy

 

 

Privacyverklaring IkBenAwesome.nl (Baydir Hoefsmit)

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door IkBenAwesome.nl (Baydir Hoefsmit) geleverde producten en diensten.

IkBenAwesome.nl (Baydir Hoefsmit), gevestigd te Gele Lisstraat 131, 1531 SC, Wormer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
IkBenAwesome.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die IkBenAwesome.nl van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door IkBenAwesome.nl in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
– Voorletters en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
– Telefoonnummer (mobiel of vast)
– E-mailadres 
– Bankgegevens

Verwerkt IkBenAwesome.nl ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. IkBenAwesome.nl verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens 

Waarom we gegevens nodig hebben
Als je eenmaal een overeenkomst hebt met IkBenAwesome.nl dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
  • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren. 
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit IkBenAwesome.nl. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van IkBenAwesome.nl. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kan je dit aangeven in de ontvangen e-mail door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij hebben je gegevens (je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres) opgeslagen in MailBlue.
Voor onze financiele administratie werken we met het boekhoudprogramma van MoneyMonk.
Wij maken gebruik van Zapier voor het opnemen van gegevens van ons betalingssysteem naar MailBlue.
Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als wij dat gezamenlijk zijn overeengekomen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is IkBenAwesome.nl gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De ontwikkelingen daarin houden wij bij. In dat kader behoudt IkBenAwesome.nl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Hoe lang we gegevens bewaren
IkBenAwesome.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
IkBenAwesome.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
IkBenAwesome.nl plaatst alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar hallo@ikbenawesome.nl.

Beveiliging
IkBenAwesome.nl hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. IkBenAwesome.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij IkBenAwesome.nl toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval IkBenAwesome.nl gebruik maakt van de diensten van derden, zal IkBenAwesome.nl in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Uw privacy rechten
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal IkBenAwesome.nl je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kan je indienen via hallo@ikbenawesome.nl

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via hallo@ikbenawesome.nl.

Pin It on Pinterest

IkBenAwesome.nl